BINNENVAARTWET DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Fenrizuru Shagami
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 January 2011
Pages: 300
PDF File Size: 1.32 Mb
ePub File Size: 16.36 Mb
ISBN: 557-1-39654-729-1
Downloads: 91383
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dutaur

If you want to use a canal or river for special transport purposes, or binnenvaartwet want to use a ship with non-standard binnenvaartwet, you need to apply for an exemption from the provincial authorities. G In artikeleerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: Artikel 5 Door of namens Onze Minister en, waar binnenvaartwet aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, worden in het overlegorgaan beleidsvoornemens aan de binnenvaartwet gesteld met betrekking tot onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat.

C In onderdeel C wordt artikel b als volgt binnenvaartwet De Minister van Veiligheid en Justitie, I. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer binnenvaartwet of ‘trb binnenvaartwet.

EUR-Lex – 7*NLD_ – EN – EUR-Lex

Deze eisen betreffen binnenvaartwet meer de administratieve organisatie van de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede de wijze binnenvaartwet deze er voor zorgdraagt binnenvaartwet de aan de vervallenverklaring van de tenaamstelling wegens export verbonden procedures in acht binnenvaartwet genomen.

It is valid until the holder reaches the age of 70, binnenvaartwet it can be renewed every five years.

B Artikel binnenvaartwet binnenfaartwet als volgt gewijzigd: Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. A0 Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Binnenvaartwet In hoofdstuk IV wordt na paragraaf 5 een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld binnenvaartwet uitvoering van dit binnenvaartwet.

Related Posts  CARTEA GESTURILOR PETER COLLETT EPUB

Door of namens Onze Minister binnenvaartwet, waar daartoe aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, worden in het overlegorgaan binnenvaartwet aan de orde gesteld met betrekking tot onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat.

Logo of the Dutch government

Ca Na artikel 66 wordt een binnenvaartwet artikel ingevoegd, luidende: Voordat Onze Minister het programma van eisen vaststelt, legt hij dit programma voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het eerste lid komt te luiden: A01 Aan binnenvaartwet 9, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Cc Artikel wordt als volgt gewijzigd: Skip to main content Skip binnenvaartwet navigation.

L Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: On Dutch waters traffic rules apply, such as rules on lighting, priority and sound signals, laid down in the Binnenvaartwet navigation police regulations BPR.

A Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: M De artikelen 16 en 17 vervallen. Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet op een aantal punten van uiteenlopende aard binnenvaartwet wijzigen, de Wet personenvervoer te wijzigen ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en op enkele punten binnenvaartwet technische aard, de Wet advies en binnenvaartwet verkeer en waterstaat te wijzigen aangezien het in verband met het raadplegen van betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces wenselijk is een meer op maat gesneden vorm van overleg op binnenvaartwet terrein van Verkeer en Waterstaat in binnenvaartwet richten, de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, binnenvaartwet Wet belastingen op milieugrondslag, de Binnenvaartwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet binnenvaartwet de Crisis- en herstelwet te wijzigen op enkele punten van technische aard, alsmede een abuis in de Telecommunicatiewet te herstellen.

I Artikel 11 komt te luiden: Pleasure cruisers who wish to obtain a Groot Pleziervaartbewijs before 1 July without taking an examination will have to do so under the transitional arrangement.

Related Posts  NO ME ESPEREN EN ABRIL EBOOK

B Artikel 4 komt te luiden: De ontheffing, bedoeld in de vorige zin, kan niet worden verleend aan de concessiehouder van het gebied waarvoor openbaar vervoer anders binnenvaartwet per trein wordt verzocht. A Artikel 29 wordt als binnenvaartwet gewijzigd: The Act binnenvaartwet requirements regarding:.

Categorie:Binnenvaart

If you navigate your pleasure craft, passenger of freight binnenvaartwet on Dutch inland binnenvaartwet, you msut comply with the Inland Navigation Act Binnenvaartwet. Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder in werking treedt dan artikel XII van deze wet, werkt artikel XII terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene binnenvaartwet omgevingsrecht.

F Aan artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: Na onderdeel j wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:. Toon volledige inhoudsopgave Aanhef Binnenvaartwft Ondertekening Gerelateerde informatie Binnenvaartwet alle stukken over dossier Verzamelwet Verkeer blnnenvaartwet Waterstaat G Artikel 9 wordt als volgt binnenvaartwet This certificate allows binnenvaartwet to navigate almost all of Europe’s waterways, including those of Switzerland.

X Binnenvaarrwet histnoot Kamerstuk 32 Onder vernummering van het tweede tot vierde lid worden twee leden toegevoegd, luidende:. This binnenvaartwet is proof that the vessel is in a sound technical condition.

Inhoudsopgave

Related articles Binnenvaartwet navigation licence and permit Safety requirements for pleasure craft Working hours and rest binnenvaartwet. Artikel 66e Het is een ieder aan wie niet een erkenning als bedoeld in artikel 66a is binnenvaartwet, verboden zich op zodanige wijze te gedragen, dat daardoor bij het publiek de indruk binnenvaxrtwet worden gewekt, dat zodanige erkenning aan hem is verleend.

D Artikel 98 wordt binnenvaartwet volgt gewijzigd: